POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”, „Polityka”), opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony internetowej i Sklepu internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób zainteresowanych nabyciem Produktów oferowanych w ramach Sklepu internetowego, odwiedzających Sklep internetowy lub Stronę internetową („Kupujący”). Niniejsza Polityka odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez Fabryka Dzika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Rosoła nr 50B, kod pocztowy 02-797, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922685, kapitał zakładowy 10.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 9512526738, REGON: 520003295 („Ekspert Kosmetyczny”, „Sprzedawca”). Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do jakichkolwiek witryn lub usług należących lub obsługiwanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą znajdować się na Stronie internetowej. Ekspert Kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za treści lub standardy i polityki prywatności obowiązujące w ramach wszelkich witryn lub usług należących lub obsługiwanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą znajdować się w ramach witryn Eksperta Kosmetycznego.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Ty”, „Użytkownik”). Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenia, w tym w szczególności: „dane osobowe”, „osoba”, której dane dotyczą”, „przetwarzanie”, „administrator danych”, „przetwarzający” oraz „organ nadzorczy” mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Operatorem Strony internetowej lub Sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych jest Fabryka Dzika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Rosoła nr 50B, kod pocztowy 02-797, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922685, kapitał zakładowy 10.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 9512526738, REGON: 520003295 („Ekspert Kosmetyczny”).

adres korespondencyjny: ul. Puławska 108/112, 02-620 Warszawa, Polska

e-mail: biuro@ekspert-kosmetyczny.pl

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

ODWIEDZAJĄCY WITRYNY EKSPERTA KOSMETYCZNEGO

Wszyscy odwiedzający („goście”) mogą bez rejestracji korzystać z podstawowych funkcji Witryn Eksperta Kosmetycznego, dostępnych pod adresami: Strony internetowa: https://ekspert-kosmetyczny.pl/ , Sklep internetowy: https://sklep.ekspert-kosmetyczny.pl/ , („Witryny Eksperta Kosmetycznego”, „Witryny internetowe”). Nasze witryny mogą używać cookies oraz innych podobnych technologii („cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszych stron i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę internetową. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji, umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam. Dokładny opis celu oraz sposobu zbierania przez nas cookies znajdziesz pod adresem https://sklep.ekspert-kosmetyczny.pl/content/1-regulamin , który zawiera naszą Politykę Cookies, określającą również m.in.: jakie kategorie danych osobowych, jak i w jakim celu przetwarzamy w ramach Witryn Eksperta Kosmetycznego oraz jakie posiadasz prawa w związku z używaniem przez nas cookies i innych podobnych technologii.

UŻYTKOWNICY

Dostęp do niektórych funkcjonalności Witryn Eksperta Kosmetycznego dla Użytkowników wymaga Rejestracji Konta klienta (pozwalającego na korzystanie z usług oferowanych w ramach Witryn Eksperta Kosmetycznego) („Konto klienta”). Twoje Konto klienta umożliwi uwierzytelnienie w ramach Witryn Eksperta Kosmetycznego i korzystanie z ich Funkcjonalności. Podczas rejestracji możemy wymagać podania określonych danych osobowych koniecznych do uwierzytelnienia, tak aby móc zidentyfikować Cię jako osobę mogącą uzyskać dostęp do Witryn Eksperta Kosmetycznego i ich Funkcjonalności, jak również danych niezbędnych do komunikacji z Tobą.

POWODY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących celach:

 • do zawarcia umowy z Użytkownikiem i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w tym świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych Witryn Eksperta Kosmetycznego oraz zapewnieniem dostępu do Funkcjonalności; <
 • do przekazywania danych osobowych Kupującego w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • dla umożliwienia jak najlepszej współpracy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
 • w związku z prowadzeniem profili i fanpage’a w mediach społecznościowych, przesyłaniem newsletter’a, informowaniem o naszej ofercie i oferowanych promocjach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji;
 • do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ekspercie Kosmetycznym, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i księgowych, a także dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Eksperta Kosmetycznego, tj. utrzymywania relacji z Użytkownikiem, monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Witryn Eksperta Kosmetycznego, poprawy doświadczeń Użytkowników, poprawy wydajności i jakości oraz rozwoju Witryn Eksperta Kosmetycznego, zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Dane w ramach poszczególnych usług zbierane są i przetwarzane w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego, który możesz znaleźć na naszej stronie internetowej: https://ekspert-kosmetyczny.pl/ .

Ponadto Ekspert Kosmetyczny może przetwarzać Twoje dalsze dane osobowe dobrowolnie ujawnione przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryn Eksperta Kosmetycznego.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • data urodzenia,
 • numer NIP i REGON,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane kontaktowe,
 • nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,
 • numer rachunku bankowego.

Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy albo zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie - w zależności od okoliczności - może uniemożliwić rejestrację Konta klienta lub korzystanie z Funkcjonalności Witryn Eksperta Kosmetycznego.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z rejestracją Konta klienta, korzystaniem z Funkcjonalności Witryn Eksperta Kosmetycznego oraz zawarcia i wykonania Transakcji dotyczącej sprzedaży i dostawy Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ekspercie Kosmetycznym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący w szczególności ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z informowaniem o naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Od czasu do czasu możemy poprosić o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych w celach, które mogą być niezwiązane bezpośrednio z korzystaniem przez Ciebie z Witryn Eksperta Kosmetycznego.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania umowy zawartej przez Eksperta Kosmetycznego z Użytkownikiem dotyczącej Zamówienia oraz korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności Witryn Eksperta Kosmetycznego, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów (co do zasady przez okres sześciu lat od końca roku, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła). Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.

Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z Ekspertem Kosmetycznym lub ustawienia na Koncie klienta.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, przesyłania komunikatów, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

MIEJSCA MAGAZYNOWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska)̨.

UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Usługodawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług technicznych, np. usług hostingowych, płatniczych i mailingowych, dla zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

Korzystamy w szczególności z następujących usług: hosting cyberfolks.pl, oprogramowanie Sklepu internetowego Prestashop 1.7.8, usługi płatnicze imoje? / przelewy24 / paypo / przelew tradycyjny, usługi fakturowania system magazynowy sklepu oraz https://fakturownia.pl/ , bazy danych mysql w cyberfolks.pl, usługi poczty elektronicznej nazwa.pl; Ponadto współpracujemy z dostawcami innych usług wspierających Witryny Eksperta Kosmetycznego, w tym w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta, satysfakcji i bezpieczeństwa Użytkowników.

Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (i) aktualny stan wiedzy, (ii) koszty wdrożenia, (iii) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (iv) ryzyko dla Ciebie.

PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

KORZYSTANIE Z PRAW

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: biuro@ekspert-kosmetyczny.pl

Pamiętaj także, że możesz skorzystać z niektórych praw (np. możesz przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe) logując się na Konto klienta w Witrynach Eksperta Kosmetycznego.

PRAWO ZGŁOSZENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy, będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione na Witrynach Eksperta Kosmetycznego.

WŁAŚCIWE PRAWO

Przetwarzanie danych osobowych przez Eksperta Kosmetycznego podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.